Szín

„Kezdetben vala” - azaz „egyszer volt, hol nem volt” - egyszer, nekünk volt: az önmagából kibomló Teremtő s nőtt növénnyé, égi és földi állatokká-állapottá alakult. S ez az alsó úgy, mint a felső világ általad kiszínesedett...

Kép letöltése

A napos-holdas, égi küldött csodaszarvas ősünk mutatta az utat az embereknek (s emlékeztette az eredetre, visszafelé is). Az íjfeszítő népeknek láthatóvá vált, hogy a szarvai közötti cél a szent lélek madara, a túlról érkezett Turul. De nem a vadászatokon, hanem képét a zászlajukra tűzve.

Kép letöltése

A népek a céljukat a Megváltó várásában keresték. A csillagokat olvasók magas süveges mágusok (a három királyok) tevés karavánja Keletről indult el Betlehem felé a gyermekként megtestesülő Jézust keresni - a csillag után.

Kép letöltése

A lovas népek táltos lovaikkal a születés reményében, hímes tojásaik jelképével a feltámadást elősegítendő - amit sírjaikba is tettek a halottak mellé - zarándokoltak el megajándékozni a Kisdedet. Fentről a Szent Lélek madara - valószínűleg - segítette őket: fénymagot (a megvilágosodást) hozva a csőrében.

Kép letöltése

Az egyszerű állatokkal körülvett földi környezetben talált Megváltónak ajándékot vittek: illatos tömjént a születés (Karácsony), mint téli napforduló kerecsen szertartásához, mirhát a Felkentnek, kerek tál Nap-aranyat a világ új királyának.

Kép letöltése

A Kisjézus a názáreti Mária karján fogadta nem csak a három királyokat, hanem a három pásztorokat is, akik a pusztában szintén az égi jel, az angyal hívó szavára még hamarabb már oda siettek. Betlehemben így zajlott az első „betlehemezés”, mit máig megőrzött népünk hagyománya.

Kép letöltése

Az akkor már vízzel keresztelő Keresztelő Szent János is várta Jézus felnövekedését. Mint ahogy befogadták a vízen a halászok, a csodálatos halászat („lélekhalászat”) majdani apostolai. Jézus kora a csillagok szerint is a Halak korszaka volt (a keresztények jelképe ezért lett a Hal), amit átszínezett a mai Vízöntő.

Kép letöltése

Jézus erejét a családnak a kánai mennyegző, az apostoloknak a csodálatos halászat bizonyította, míg a világnak Lázár feltámasztása (a hal-álból) puszta szóval, a teremtés igéjével - az Atya erejével, Isten segítségével. Azóta is hiszünk az ima, mint a kimondott szó erejében, mely - mint a gyógyítóinknál - igézte, oda-idézte Isten segítségét.

Kép letöltése

Végül tanítványai kíséretében, és a nép ünneplése közepett Virágvasárnap vonul be Jeruzsálembe. Dicsősége csúcspontján örökzöld pálmaágakkal, virágokkal ünneplik - miközben ő szerényen, szamárhátra ült. A csillagos égen a magyar hagyomány a Nap csúcspontját jelző Rák csillagképet „Szamárkáknak” nevezi.

Kép letöltése

Bevonul, megmutatkozik a központi ellenségeinek, holott előre ismeri a következményeket. Alázattal vállalja a kereszthalált is - amikor mindenki elhagyja, akkor ő is elhagyja e világot. A kereszten, mint az égen - a biblia szerint is - az éltető Napunk volt. (Sol Invictus - Le nem Győzött Nap). A magyarországi útszéli keresztek erő-központjában is, mint Nap (forgó rózsa) a korpusz, fölötte az ég íve egyik végén a lenyugvó csillag...

Kép letöltése

Itt a kereszt ég-ívének másik, keleti pólusán a baba-forma az újjászületésre utal, s egyben a természet szentélyében lévő sziklaszirtjeinkhez hasonló módon ad fejet a Pietának a felette vándorló égitest. Babba Mária ölében a halott Jézus a Pieta tömbje, mint a sziklasír, amiből diadalmasan támad fel Krisztus. A keresztények mind ezt vallják, mint ahogy a tanítványok is elindultak a világba ezen örömhírt hirdetni...

Kép letöltése

Az Úr ítélő széke előtt ér össze a két történet Szent Mihály és Szent György védelme alatt. A homokóra alakú kehely áldozat az ábrázolhatatlan testet (a mai, csillagászatilag meghatározott Vízöntő korban is) a sors fái szegélyezik, mint a magyar Szent koronán, s a képzeletünkben: a népmeséinkben is a jósfák, amik elszáradnak, ha a hős sorsa rosszra fordul, de kivirulnak, ha visszatér. Az égi Atya kézben tartja, vigyázza sorsunkat, mint ahogy vigyázzák Szent György és Mihály arkangyal is.

A tavaszkezdő Szent György fény-dárdájával végre legyőzi a sötétségben búvó Bak-farkú sárkányt, a téli hónapok fenyegetését - megindulhat az élet a mi égövünkben. Még a „köpenyes Mária” is segítségére van, hiszen oltalmába veszi szegény lelkeinket. Míg az év ellenkező pólusán, éppen Szent Mihály napjáig tart a nyári bőség - s kezdődik a természet elmúlása is, mert újra megjelenik a sárkány. Mihály arkangyal fekete lován ülve ítél, a mérleggel méri, s kíséri az elhunytak lelkeit. Kürtje a csodaszarvas lelkéből-leheletéből az életet, a feltámadást váltja ki visszafordulva, újra.

Kép letöltése

A Tejút hasadéka mellett Szent Lászlónak és testvérbátyjának, Géza királyunknak újra a régi csodaszarvas jelenik meg - szarvain égő gyertyákkal (csillagokkal). De a keresztény lovagkirálynak, Szent Lászlónak e látomás már az Isten angyalát jelenti a „Váci csodában”. A magyarság útja most már - szent királyaink vezetésével - a jézusi sors vállalása.

Kép letöltése

A győzelmes, a magyarság sorsát alakító Szent Lászlót - az idő indáin - a kozmikus életfához emeli emlékezetünk, így lett szent. Még lovának, segítőtársának nevét is megőrizte a népi emlékezett. Szög volt a neve.

Kép letöltése

Az életfa-sors a gyermek, mely a lány ölében megpihenő hősnek a testéből hajt ki. Ha a fa kivirul - mint a mesében s az egyik szkíta arany övcsaton is - a magyarok sorsa jóra fordul. Különösen a férfi szellemét érintő, és a fát is éltető táltos ló (Nyilas csillag-erők) segítségével.

Kép letöltése

Egyik sem tudja legyőzni a másikat, mígnem a földön, a rituális birkózás közben a lány meg nem sebesíti az Achilles inánál a kunt - Szent László bárdjával. Ő dönti el a küzdelmet, mint ahogy ő választja az életet a halál, háborúk ellenében - a nő neveli fel a következő generációkat is.

Kép letöltése

Régi életünkből Szent László királyunk már a középkori lovagi eseményt testesíti meg: küzd a lányrabló kunnal, mint régi önmagával - mindenütt, a keresztény templomaink falára festett képeken. (A szenteket ábrázoló, vagy Krisztus-történetekkel párhuzamos freskókon).

Kép letöltése

Voltak mindig prófétikus „látók” köztünk, akik az ősi vallásos hiedelem-rendszerekben is látják a folyamatosságot Krisztusig. Mint ahogy Szent István királyunk is felajánlotta a magyar koronát, az országot az égi hatalmaknak, a holdsarlón ábrázolt Szűz Máriának.

Kép letöltése

A keleti népek „teremtésben legelső” sárkánya köti össze e folyondár-folyamatot Atillával, a „magyarok első királyával”, már a szkíta agancsos lovaktól, s népeiktől a magyar Szent Koronát viselő királyainkig. Így idézi meg Álmos alakja Árpádot, akivel beteljesedik és elindul ez a folyam.

Kép letöltése

A turult Atilla tűzi a zászlajára, amikor az isten kardját a sorsa folyamán megtalálja, s az elbizakodott Európa ellen harcba indul. Testvére Buda szellemileg segíti a harcost.

Kép letöltése

A tündérek tavánál (Tündérek fordulója nevű csillagképünk tükrében) a kürt ünnepét ünneplő tüneményes lányoktól születik meg népünk - a legenda szerint. A férfiak vérszerződést kötnek, s Emesének regélt ősanyánk megálmodja a túlról érkező Turul szent lelkétől induló Árpád-házi szent királyaink sorát.

Kép letöltése